Event:

2nd Open Call Information Event for Slovak & Czech businesses

Webinar for Slovak and Czech businesses presenting how they can benefit from the funding via the second RIMA Open Call.

Event information

Informácie o udalosti

Projekt RIMA je zameraný na podporu robotických inovácií v oblasti inšpekcie a údržby s atraktívnou výškou podpory 150 000 EUR na projekt.

Ako jeden z členov európskej siete Digitálnych inovačných centier (Hubov) projektu RIMA, organizuje Robotics Hub Technical University of Kosice webinár, na ktorom bude vysvetlené, ako môžu slovenské spoločnosti profitovať z tohto financovania prostredníctvom druhej otvorenej výzvy RIMA.

Zaregistrujte sa na webinár v spodnej časti tejto webovej stránky tak, že nám pošlete správu a my vám pošleme link na pripojenie sa k webináru.

Upozorňujeme, že tento webinár je určený hlavne pre slovenské a české firmy a bude vedený v slovenčine.

 

Prečo a kedy sa pripojiť na webinár?

Vo všetkých oblastiach priemyslu existuje množstvo možností pre inovácie zvyšujúce produktivitu a efektívnosť. Projekt RIMA sa zameriava na robotickú inšpekciu a údržbu hlavne vo výrobe energie, vodnom hospodárstve a kanalizácii, spracovaní ropy a plynu, v jadrovej energetike, dopravnej infraštruktúre, ale aj v iných odvetviach priemyslu.

 

Preto RIMA vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov obsahujúcich nových inovatívne technológie pre dané oblasti aplikácie robotiky, ktoré by bolo možné demonštrovať v skutočnom operačnom prostredí.

 

Cieľom webinária bude:

  • vysvetliť pravidlá výzvy
  • objasniť pokyny a požiadavky na aplikáciu
  • hovoriť o možnej podpore siete RIMA
  • objasniť, ako podať žiadosť
  • odpovedať na vaše otázky

Partneri projektu RIMA Vám budú počas vykonávania vášho experimentu bezplatne pomáhať s akceleračnými službami, aby sa uľahčila cesta k uvedeniu vašich inovácií na (európsky) trh

Dátum webinára        Streda 2. decembra 2020

Čas začiatku                10.00 h

Čas ukončenia            11.30 h

 

Event information

The RIMA network is supporting Robotics Innovation Experimentations (RIE), related to Inspection & Maintenance tasks, with the attractive lump sum of 150.000 euro per experimentation.

 

As one of the partners of the RIMA network, Robotics Hub Technical University of Kosice organizes a webinar to present how (Slovak) companies can benefit from this funding via the second RIMA Open Call.

 

Please register for the webinar at the bottom of this webpage by sending us a message and we will send to you the web-link to the webinar.

Note that this webinar is mainly intended for Slovak & Czech businesses (the webinar-language will be Slovak)

 

Why and who to join the webinar?

There are a lot of challenges to improve/robotize/digitize Inspection & Maintenance tasks in several industry domains (i.e. energy generation, clean water & sewer, oil&gas, nuclear, transportation infrastructures & hubs etc.)

RIMA is looking for your proposals about new, innovative robotics/drone technologies to be demonstrated in real operational environment. With your experimentation, you aim to demonstrate a prospective solution for I&M works/challenges.

Tech suppliers, integrators, service suppliers, who have ideas or products under development to bring new products/services to the market of Inspection & Maintenance, are invited to join the webinar on which we will:

  • explain about the challenges
  • clarify about the guidelines and requirements for application
  • speak about possible support of the RIMA network
  • clarify how to apply
  • answer your questions

The RIMA network will assist you free of charge during the execution of your experiment with acceleration services to facilitate a smooth path to bring your innovation onto the (European) market

Date of webinar         Wednesday 2 December 2020

Start time                   10.00                          

End time                     11.30

Link to book for the webinar:         http://roboticshub.sk/en/#news

Event details

Start date: 2 December 2020

Start time: 10:00

End date: 2 December 2020

End time: 11:30

This website uses cookies to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.